CSRG

W BYTOMIU

Laboratorium chemiczne

 

Laboratorium Chemiczne prowadzi działalność badawczą i pomiarową zarówno dla Klientów z branży górniczej, a także wszystkich chcących skorzystać z naszej oferty. Nasze usługi są świadczone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz zaplecze techniczno – laboratoryjne. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania, wypracowane na przestrzeni wielu lat metodyki i techniki badawcze pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz ochronę poufności informacji i praw własności.

Potwierdzeniem tego są pozytywne wyniki z regularnego uczestnictwa w krajowych oraz międzynarodowych badaniach porównawczych oraz liczne referencje wystawione przez naszych Klientów z branży górniczej, a także partnerów przemysłowych.

Wiarygodność oraz kompetencje laboratorium potwierdzają dwie akredytacje nadane przez Polskie Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczego AB 1584 oraz laboratorium wzorcującego AP 028, jak również wdrożony systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Chemiczne jest również członkiem klubu POLLAB. Uczestnictwo w klubie badawczym umożliwia wymianę doświadczeń między laboratoriami oraz zgłębianie specjalistycznej wiedzy, co bezpośrednio przyczynia się do doskonalenia pracy w jednostce.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą laboratorium. Więcej

Zapytania w sprawie oferty prosimy kierować na adres e – mail: chemia@csrg.bytom.pl

 

Laboratorium Chemiczne
p.o. Marcin Krawczyk
tel.: +48 32 38 80 574
e – mail: m.krawczyk@csrg.bytom.pl

 

 

 

 

OFERTA BADAŃ W ZAKRESIE AKREDYTACJI

W zakresie akredytacji PCA nr AP 028 laboratorium wykonuje pomiary gazowych mieszanin wzorcowych, materiałów odniesienia (4.01) zawierających:

 • tlen w mieszaninie gazowej,
 • dwutlenek węgla w mieszaninie gazowej,
 • tlenek węgla w mieszaninie gazowej,
 • metan w mieszaninie gazowej,
 • wodór w mieszaninie gazowej,
 • eten (etylen) w mieszaninie gazowej,
 • etan w mieszaninie gazowej.

W zakresie akredytacji PCA nr AB 1584 laboratorium wykonuje pomiary zawartości składników gazowych próbek powietrza, próbek powietrza kopalnianego, próbek gazu kopalnianego, mieszanin gazów technicznych pod kątem oznaczenia zawartości:

 • metanu,
 • tlenku węgla,
 • azotu,
 • dwutlenku węgla,
 • tlenu,
 • wodoru,
 • etanu,
 • propanu,
 • etylenu.

Do oznaczania składu mieszanin gazowych w laboratorium stosuje się metody chromatografii gazowej oraz konduktometryczne. Poniżej szczegółowe zakresy akredytacji naszego laboratorium oraz polityka jakości:

Zakres akredytacji AP 028
Zakres Akredytacji AB 1584
Polityka-jakosci-Laboratorium-CSRG-20.09.2021-r.

OFERTA BADAŃ POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI

Poza zakresem akredytacji Laboratorium wytwarza oraz wykonuje pomiary mieszanin gazowych, które mogą zawierać:

 • tlen,
 • azot,
 • dwutlenek węgla,
 • tlenek węgla,
 • argon,
 • eten (etylen),
 • etan,
 • powietrze,
 • metan,
 • wodór

Laboratorium wykonuje badania próbek powietrza, powietrza kopalnianego, gazu kopalnianego, mieszanin gazów technicznych pod kątem oznaczenia zawartości:

 • tlenu,
 • azotu,
 • dwutlenku węgla,
 • wodoru,
 • etylenu,
 • etanu,
 • tlenku węgla,
 • metanu,
 • acetylenu,
 • propylenu,
 • propanu.

Laboratorium prowadzi badania węgla kamiennego, w tym:

 • oznaczanie wilgoci przemijającej i analitycznej wg PN-80.G-04511 / PN-ISO 11722,
 • oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej wg PN-ISO 1928,
 • oznaczanie siarki całkowitej wg PN-ISO 351,
 • oznaczanie wskaźnika spiekalności wg PN-ISO 15585,
 • oznaczanie części lotnych wg PN-G-04560,
 • oznaczanie zawartości chloru wg PN-ISO 587,
 • oznaczanie siarki popiołowej wg PN-G-04581,
 • oznaczanie gęstości rzeczywistej wg PN-G-04537.

Dodatkowe usługi:

 • analizy pyłów i gazów kopalnianych na potrzeby oceny zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem,
 • badanie rozpływów powierza w podziemnych wyrobiskach górniczych za pomocą gazu znacznikowego, tj. sześciofluorku siarki (SF6),
 • konsultacje laboratoriów kopalnianych w zakresie przygotowania do wykonywania analizy powietrza i gazów kopalnianych,
 • szkolenia z zakresu obsługi chromatografu gazowego, kurs dla laborantów kopalnianych laboratoriów w zakresie analizy gazów, kurs dla kierowników kopalnianych laboratoriów.