CSRG

W BYTOMIU

Podnoszące kwalifikacje Służb kopalnianych

Kursy podnoszące kwalifikacje Służb kopalnianych

Kurs

Kurs dla laborantów kopalnianych w zakresie analizy gazów
Celem kursu jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonej kadry do wykonywania analiz powietrza i gazów kopalnianych aby zapewnić właściwą kontrolę bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górniczych. Więcej

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na laborantów zakładów górniczych w zakresie analizy gazów, jak również osób chętnych do podniesienia swoich kompetencji.

Informacja o kursie
Kurs trwa 20 dni (160 godzin) i odbywa się w Laboratorium Chemicznym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiedzy obejmującej jego tematykę.
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Masz pytania?
Marcin Ziętek
+48 32 38 80 570
e – mail: m.zietek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla kierowników kopalnianych laboratoriów chemicznych
Celem kursu jest przygotowanie kadry kierowniczej do nadzorowania prac w kopalnianym laboratorium chemicznym. Więcej

Celem kursu jest przygotowanie kadry kierowniczej do nadzorowania prac w kopalnianym laboratorium chemicznym.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla kandydatów na kierowników laboratoriów chemicznych oraz osób pełniących zastępstwa na tym stanowisku, jak również osób chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji.

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni (40 godzin) i odbywa się w Laboratorium Chemicznym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiedzy obejmującej jego tematykę.
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Masz pytania?
Marcin Ziętek
+48 32 38 80 570
e – mail: m.zietek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs obsługi chromatografu gazowego
Więcej

Kurs obsługi chromatografu gazowego jest szkoleniem specjalistycznym, którego celem jest przygotowanie do wykonywania analiz powietrza kopalnianego i gazów pożarowych. Podczas kursu uczestnicy zostają w sposób praktyczny zapoznani z obsługą chromatografu gazowego.

Informacja o kursie
Kurs trwa 10 dni (80 godzin) i odbywa się w Laboratorium Chemicznym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiedzy obejmującej jego tematykę.
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Masz pytania?
Marcin Ziętek
+48 32 38 80 570
e – mail: m.zietek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych
Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu do kierowania oddziałami ochrony przeciwpożarowej i szkolenia pracowników z zakresu zagrożenia przeciwpożarowego. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu mogą być osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko - chemicznych atmosfery kopalnianej
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania pomiarów parametrów fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego w podziemnych zakładach górniczych, nabycie kwalifikacji pomiarowca-metaniarza. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 4 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswajanie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę zasadniczą i jest zatrudniona w zakładzie górniczym co najmniej 2 lata.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli przyrządów pomiarowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikiem kursu może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze techniczne i staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności >350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle
Program nauczania opracowany został na podstawie wytycznych ujętych w programie głównym opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego nr 1/2007/NAP. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób z zakresu napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed Komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia
Ukończone 18 lat życia i co najmniej ukończona szkoła zasadnicza. Co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników przenośnych, złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie kwalifikacji w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki pożarowej
Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących prace profilaktyki pożarowej do obsługi profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tych prac. Szkolenie obejmuje zakres stosowania wszystkich środków mineralnych i chemicznych oraz sprzęt specjalistyczny stosowany do prac profilaktyki pożarowej. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu mogą być osoby wykonujące prace profilaktyki pożarowej w podziemnych zakładach górniczych, posiadające staż pracy w górnictwie co najmniej 1 rok.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do konserwacji podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę zawodową, posiadają staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczającego
Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za stan techniczny aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczającego w zakładach górniczych do wykonywania konserwacji, kontroli ww. sprzętu. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 1 dzień i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się sprawdzianem praktycznym potwierdzającym nabycie umiejętności objętych tematyką kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową.

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego stosowanego w zakładach górniczych. Więcej

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 godziny i odbywa się w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Jaworznie oraz Wodzisławiu Śl.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu nabycia umiejętności używania sprzętu ochrony układu oddechowego wymienionego na zaświadczeniu.

Warunki przyjęcia
Kurs przeznaczony jest dla osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl