CSRG

W BYTOMIU

Pogotowie Specjalistyczne Pomiarowe

Pogotowie pomiarowe wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy taki jak mikro-chromatografy i przyrządy podręczne wykorzystywane podczas prac związanych z monitorowaniem i likwidacją zagrożenia pożarowego, pomiarów powietrza i gazów pożarowych oraz oceny stopnia wybuchowości mieszanin gazowych podczas akcji ratowniczych w podziemnych wyrobiskach..

Zakres działania pogotowia pomiarowego:

 • wykonywanie pomiarów powietrza i gazów pożarowych oraz przekazywanie ich wyników do kierownictwa akcji,
 • wykonywanie innych specjalistycznych pomiarów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na powierzchni kopalni,
 • kontrola i konserwacja aparatury pomiarowej.

Wyposażenie pogotowia stanowią:

 • wóz bojowy pogotowia pomiarowego,
 • zestawy mikrochromatografu przystosowany do pracy pod ziemią,
 • zestawy urządzeń do zdalnego pobierania prób do analizy chemicznej powietrza i gazów pożarowych (pompy akumulatorowe),
 • przenośny zestaw komputerowy do oceny zagrożenia wybuchem mieszanin gazowych,
 • zestawy urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury gazów pożarowych w wyrobiskach górniczych
 • indywidualne przyrządy pomiarowe do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego oraz zawartości CH4, CO2 , CO i O2,
 • przyrząd do pomiaru ciśnienia bezwzględnego powietrza pod ziemią oraz do pomiaru różnicy ciśnień,
 • linia chromatograficzna służąca do pobierania prób powietrza kopalnianego celem analizy mieszaniny gazowej w wyrobiskach górniczych,
 • urządzenia (transformatory) służące do zasilania stanowiska pomiarowego w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych,
 • autonomiczne urządzenia zasilania rezerwowego (zasilacze akumulatorowe).

Pogotowie Specjalistyczne Pomiarowe
Paweł Koprowski
tel. + 48
32 38 80 556