CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Pogotowie przeciwpożarowe

Zawodowe Pogotowia/ Pogotowie przeciwpożarowe

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO PRZECIWPOŻAROWEGO

Imię i nazwisko: Olaf FABIAŃSKI

tel.: 32 38 80 502

Skontaktuj się

Pożary podziemne są najczęściej występującym zagrożeniem w kopalniach, a zwłaszcza węgla kamiennego. Powstające w trakcie pożarów gazy jak i same pożary, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla załogi, jak i ruchu zakładu górniczego, powodując znaczne straty w mieniu, a nie jednokrotnie doprowadzając do śmierci pracujących górników.

Głównym niebezpieczeństwem pożaru podziemnego jest to, że gazy i dymy rozprzestrzeniają się bardzo szybko w wyrobiskach kopalnianych. W skutek czego może zostać naruszony stan przewietrzania, a dymy i gazy pożarowe, które nie ulegają dostatecznemu rozrzedzeniu, jak to ma miejsce w warunkach powierzchniowych, mogą dostać się do miejsc pracy załogi powodując zatrucia i uduszenia, nawet w dużej odległości od ogniska pożaru. Pod pojęciem pożaru należy rozumieć zjawisko niekontrolowanego spalania, któremu towarzyszy zjawisko ognia, a także powstawanie dymów ubogich w tlen, zawierających składniki toksyczne i palne.

W górnictwie podziemnym występują dwa rodzaje pożarów egzogeniczne i endogeniczne. Powodzenie w zwalczaniu pożarów zależy przede wszystkim od tego w jakim stadium rozwoju pożaru przystępuje się do gaszenia ognia. Kiedy pożar jest jeszcze nie rozwinięty, czyli znajduje się we wczesnym stadium rozwoju, najskuteczniejsze są zazwyczaj metody aktywne gaszenia pożarów (oczywiście jeżeli mamy dostęp do źródła ognia i palącego się materiału). Aktywna walka z pożarami polega na wyeliminowaniu – przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń gaśniczych – jednego z trzech czynników niezbędnych do podtrzymywania procesu palenia się materiału. Pożary gasi się aktywnie przy użyciu stosowanych środków gaśniczych, bądź przez odcięcie dopływu tlenu do palącego się materiału, bądź przez obniżenie procentowej zawartości tlenu poniżej ilości niezbędnej do podtrzymania procesu palenia (jest to zazwyczaj około 8% O2), możemy również obniżyć temperaturę zapłonu. Większość środków gaśniczych działa podwójnie tj. odcina dopływ powietrza bądź obniża w nim zawartość tlenu, a równocześnie ochładza palący się materiał. Podejmując decyzję o aktywnym gaszeniu pożarów należy mieć stale na uwadze niedoskonałość tej metody oraz liczyć się z możliwością niezupełnego ugaszenia pożaru. Z tego względu należy w każdym przypadku zaprojektować, w najmniejszym zakresie, postawienie izolujących tam tymczasowych lub ostatecznych oraz przygotować, miejsca i materiały do budowy tam. W przypadku gdy nie udało nam się aktywnie zlikwidować pożaru, to przystępuje się do izolacji rejonu pożaru od czynnych wyrobisk tzw. pasywne gaszenie pożaru. Otamowanie zaognionej części kopalni tamami pożarowymi ma na celu odcięcie lub co najmniej ograniczenie dopływu powietrza do ognia, także w skutek braku tlenu pożar zostaje ugaszony. Należy pamiętać aby izolować wszelkie połączenia z ogniskiem pożaru w postaci przebić, okien, szczelin w caliźnie, przylegających zawałów, starych zrobów, a to dla odcięcia dopływu świerzego powietrza do strefy pożarowej, jak i wydostawania się przez nie gazów i dymów ze strefy pożarowej. Tamowanie ogniska pożaru należy w pierwszej kolejności stosować w tych przypadkach, kiedy znajduje się ono w miejscach niedostępnych do aktywnego gaszenia (np. zroby, zaciśniete chodniki itp.). Tamowanie należy również stosować w przypadkach, kiedy pożar otwarty rozwija się bardzo gwałtownie, a dostępne środki do aktywnego gaszenia są niewystarczające. Tamowanie pola, jako metoda zwalczania pożarów podziemnych, nie zawsze prowadzi jednak do ugaszenia pożaru i na ogół wymaga długiego czasu do jego likwidacji. Szybkie ugaszenie pożaru poprzez otamowanie możemy uzyskać gdy; otamowana przestrzeń jest mała, a otamowanie zrealizowano jak najmniejszą liczba tam, otamowanie nastąpiło w jak najkrótszym czasie od powstania pożaru, tamy są szczelne, przy czym strumień wpływającego powietrza jest minimalny.

 

Centralna stacja posiada następujący sprzęt do gaszenia pożarów:

Metodami aktywnymi:

Przenośne centrum pianowe – jest to przenośny zasobnik środka gaśniczego. Służący dwytwarzania piany średniej i ciężkiej. Możemy przy pomocy tego urządzenia gasić pożary ciał stałych, jaki pożary cieczy palnych. Zestaw składa się ze zbiornika polietylenowego ubieranego na plecy i prądownicy. Prądownica ze zbiornikiem połączona jest wężykiem z przeźroczystego PCV zbrojonym metalową spiralą. Urządzenie pracuje w linii wężowej 52.

Dane techniczne:

 • pojemność pełnego zasobnika – 10l środka gaśniczego,
 • waga pełnego zasobnika – 14,5kg ,
 • wydajność przy stężeniu 1% – możemy uzyskać do 7000 litrów piany w ciągu 5 min.

Pądownica wodna typu IFEX – urządzenie składa się z prądownicy wodnej do impulsowego gaszenia pożarów IFEX 3001 oraz aparatu plecakowego IFEX 3012 do którego montowana jest butla ze sprężonym powietrzem. Podczas gaszenia tym urządzeniem wykorzystujemy niewielką ilość środka gaśniczego jakim jest woda. Jest ona wyładowywana z wielką szybkością i dużą energią kinetyczną (1 litr wody w systemie IFEX spełnia tyle co ok. 100l wody w systemie tradycyjnym). Urządzenie to umożliwia gaszenie wszystkich grup pożarów ABCD.

Dane techniczne:

 • zasięg rzutu od 10 do 20m (w zależności od kąta nachylenia),
 • czas ładowania ok. 3 sekund,
 • średnia wielkość dawki ok. 1,1l – można wykonać 10 strzałów,
 • masa urządzenia gotowego do pracy ok. 30kg.

Generator piany LG 100/500, LG 100/1000 – urządzenie to służy do wytwarzania piany lekkiej. Generatorem możemy gasić pożary ciał stały jak i cieczy palnych. Zasilany jest silnikiem elektrycznym o mocy 2,5kW. Na generatorze istnieje możliwość regulacji wydajności przepływu powietrza.

Dane techniczne:

 • ciśnienie pracy 4 bary (0,4 MPa),
 • wydajność – od 50 do 100m3/min,
 • spienienie – od 500 do 1000,
 • zużycie środka pianotwórczego – 4 – 5% (4-5l),
 • masa – 110kg.

Wytwornica piany WP 75/2, WP 75/4 – wytwornica służy do wytwarzania piany średniej.

Środek gaśniczy pobierany jest poprzez zasysacz liniowy, wpięty w linię wężową wodną przed wytwornicą.

Dane techniczne:

 • ciśnienie pracy 5 – 7 barów (0,5 – 0,7 MPa),
 • wydajność – od 15 do 30 m3/min,
 • spienienie – 75,
 • zużycie środka pianotwórczego – 3 – 4% (6 – 8l dla WP 75/2 ) i (12 – 16l dla WP 75/4),
 • masa – ok. 15kg.

Wytwornica piany WP 150/2

Dane techniczne:

 • ciśnienie pracy 5 – 7 barów (0,5 – 0,7 MPa),
 • wydajność – 30 m3/min,
 • spienienie – 150,
 • zużycie środka pianotwórczego – 3 – 4% (6 – 8l),
 • masa – ok. 25kg.

Prądownica PP 2/15 – wytwornica służy do wytwarzania piany ciężkiej. Środek gaśniczy pobierany jest poprzez zasysacz liniowy, wpięty w linię wężową wodną przed prądownicą.

Dane techniczne:

 • ciśnienie pracy 5 – 7 barów (0,5 – 0,7 MPa),
 • wydajność – 3 m3/min,
 • spienienie – 15,
 • zużycie środka pianotwórczego – 3 – 4% (6 – 8l),
 • masa – ok. 3kg.

Metodą pasywną

Gasząc pożar poprzez zamkniecie rejonu, w którym wystąpił należy wykonać zawarcia do tamy przeciwwybuchowej. Samo wykonanie zawarcia tamy przeciwwybuchowej może być wykonane w dowolnej konstrukcji (jeżeli jako wypełnienie będzie wykorzystane spoiwo mineralne) np. zawarcie wykonane z desek (ażurowo czy w pełnym deskowaniu), wymurowane z kostki itp., w tej kwestii nie ma ograniczeń.

Centralna Stacja posiada na swoim wyposażeniu zawarcia o lekkiej konstrukcji rurowej, konstrukcja ta stanowi nośnik dla siatki z płótnem uszczelniającym. Zabudowa takie zawarcia może być wykonana w przekroju wyrobiska lub w odrzwiach tamy bezpieczeństwa. Stojaki nośne należy rozeprzeć, następnie przytwierdzić rygle, jeżeli jest taka potrzeba zabudować przepust tamowy. Po rozparciu konstrukcji oraz przytwierdzeniu do niej siatki wraz z płótnem podsadzkowym w sposób pozwalający na wypełnienie korka tamowego spoiwem, zatłaczamy powstałą przestrzeń.

Kolejnymi elementami, które znajdują się na wyposażeniu CSRG S.A. i wykorzystywane są w tamach przeciwwybuchowych są obudowy przepustów tamowych. Centralna stacja posiada dwa rodzaje tych obudów. Obudowa zamykana od strony pola pożarowego oraz obudowa zamykana od strony dojścia klapą sferyczną.

Do podawania spoiw mineralnych CSRG S.A. posiada szereg urządzeń o napędzie zarówno elektrycznym jak i pneumatycznym. Możemy wyróżnić następujące typy urządzeń oraz ich parametry techniczne:

Agregat pompowy MONO – WT.820, MONO – WT.820/1 – jest to jednośrubowa pompa wyporowa. Przeznaczona do wytwarzania i podawania pian cementowych zmieszanych w odpowiednich proporcjach z wodą, a następnie podawanie tej mieszaniny do miejsca stosowania.

Dane techniczne:

 • wydajność: 15 m3 produkt spieniony/godz., do 6 m3 produkt niespieniony/godz.
 • zasięg pompowania: poziomy: do 300 m, pionowy: do 80 m,
 • waga pompy: 750 / 630 kg,
 • minimalna długość lini tłocznej: 40 m
 • napęd elektryczny, moc silnika: 7,5 kW., U – 500V
 • ciśnienie tłoczenia: do 1 MPa.

Agregat pompowy MONO – typu CMPF 2B1A2/N – pompa wyporowa z podajnikiem śrubowym. Wykorzystywana głównie do podawania spoiw mineralnych o różnych parametrach wytrzymałościowych.

Dane techniczne:

 • wydajność: 30 m3 piany/godz., do 6 ton spoiwa/godz.
 • zasięg pompowania: poziomy: do 300 m, pionowy: do 60 m,
 • waga pompy: 625 kg,
 • minimalna długość lini tłocznej: 40 m
 • napęd elektryczny, moc silnika: 11 kW., U – 500V
 • ciśnienie tłoczenia: do 1 MPa.

Agregat pompowy MONO – MTF-1 – zbudowany jest na bazie pompy wyporowej jednośrubowej, służy do wytwarzania i tłoczenia mieszanin na bazie cementów, gipsu i klejów organicznych.

Dane techniczne:

 • wydajność: do 8 m3/godz.
 • zasięg pompowania: poziomy: do 250 m, pionowy: do 60 m,
 • waga pompy: 350 kg,
 • minimalna długość lini tłocznej: 40 m
 • napęd elektryczny, moc silnika: 7,5 kW., U – 500V
 • ciśnienie tłoczenia: do 1 MPa.

Pompa pneumatyczna PD3 z turbomikserem B17A-3 (PLEIGER) – jest to pompa tłokowa z napędem na sprężone powietrze służy do tłoczenia wód kopalnianych, szlamów, past i materiałów do budowy tam, a w połączeniu z turbomieszarką PLEIGER – jako agregat do wtłaczania mediów i inżekcji. Zespół pneumatyczny i roboczy (tłoczonego medium) są od siebie oddzielone, co zapobiega przedostawaniu się tłoczonego medium do części pneumatycznej pompy.

Dane techniczne:

Pompa:

 • Zasilanie – sprężone powietrze – min 4, bary max. 7 bar (0,4 – 0,7MPa)
 • Wymiary – 1600x700x1100 mm
 • przyłącze sprężonego powietrza – Rd 46 x 1/6″ DIN 405 lub Rp 1 ? DIN 2999
 • Przyłącze przewodu ssącego ciśnieniowego – DN 80 (?200 x ?160 x 8 x ?18)
 • Masa – 260 kg

Turbomieszarka:

 • Zasilanie – sprężone powietrze – min 4 bary, max. 6 bar (0,4 – 0,6 MPa)
 • Wydajność – około 20 ton/h, ok. 6 m3/min
 • Objętość użytkowa – 300 litrów
 • Obroty – 300 obr/min
 • Przyłącze przewodów:
 • sprężone powietrze – Rp 1 ? DIN 2999
 • Woda – Rp 1″ DIN 2999
 • Pojemnik – DN 80 (?200 x ?160 x 4 x ?18)
 • Wymiary – 1500x750x1320
 • Masa – 370 kg

Torkretnica sucha typu TSM-1/E, TSM-1/P – torkretnica sucha przeznaczona jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Torkretnica wykorzystywana jest do nakładania metodą natryskową jednoskładnikowego, wzmacniającego i uszczelniającego torkretu. W zależności od dostępności zasilania może być napędzana silnikiem elektrycznym lub silnikiem pneumatycznym.

Dane techniczne:

 • Zasilanie elektryczne – 1,5 KW
 • Zasilanie pneumatyczne – 0,4 – 0,7 MPa (4-7 bar)
 • Zużycie powietrza – 6-8 m3/min
 • zapotrzebowanie wody (ciśnienie) – 0,5 MPa
 • Wydajność – 2-3 m3/h
 • Zasięg podawania – w poziomie 40 m, w pionie 25 m
 • Max uziarnienie – 8 mm
 • Wymiary – 1220x1150x540 mm
 • Masa – 450 kg

Maszyna do natrysku betonu (torkretnica) SSB 24 COM-A M2 – torkretnica jest przeznaczona do natrysku betonu (sucha mieszanka własna o wilgotności do 7%). Maszyna posiada dopuszczenie do stosowania w warunkach niebezpieczeństwa wybuchu (grupa I, kategoria M2). Urządzenie jest zasilane z silnika pneumatycznego.

Dane techniczne:

 • Zasilanie pneumatyczne – 0,5 – 0,6 MPa (5-6 bar)
 • Zużycie powietrza – 13 m3/min
 • zapotrzebowanie wody (ciśnienie) – 0,3 MPa
 • Wydajność – 2-6 m3/h
 • Zasięg podawania – w poziomie 200 m,
 • Max uziarnienie – 16 mm
 • Wymiary – 1010x780x1030 mm
 • Masa – 570 kg

Wszystkie wyżej wymienione maszyny i urządzenia znajdują się na wyposażeniu CSRG S.A. i w każdej chwili mogą być użyte w zależności od potrzeb, podczas akcji ratowniczej lub przy prowadzeniu prac profilaktycznych, do wykonywania tam przeciwwybuchowych, pasów podsadzkowych itp. prac.