CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie pomiarowe

Zawodowe Pogotowia/ Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie pomiarowe

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO POMIAROWEGO

Imię i nazwisko: Paweł KOPROWSKI

tel.: 32 38 80 556

Skontaktuj się

Pomiarowe do wykonywania pomiarów powietrza i gazów pożarowych podczas akcji ratowniczych w wyrobiskach. Pogotowie wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy taki jak mikro-chromatografy i przyrządy podręczne, wykorzystywane podczas prac związanych z monitorowaniem i likwidacją zagrożenia pożarowego.

 

Podstawowe informacje o pogotowiu

Pogotowie pomiarowe: do wykonywania specjalistycznych pomiarów parametrów fizykochemicznych powietrza i gazów kopalnianych oraz oceny stopnia wybuchowości mieszanin gazowych.

Zakres działania pogotowia pomiarowego:

  • przygotowanie zestawu aparatury pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem,
  • zorganizowanie stanowiska pomiarowego w kopalni oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • wykonywanie pomiarów oraz przekazywanie ich wyników do kierownictwa akcji,
  • wykonywanie innych specjalistycznych pomiarów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na powierzchni kopalni,
  • kontrola i konserwacja aparatury pomiarowej

Zasady działania pogotowia pomiarowego w akcjach ratowniczych lub pracach profilaktycznych:

  • mobilizację właściwej grupy pogotowia pomiarowego przeprowadza w przypadku ogłoszenia akcji przeciwpożarowej dyspozytor CSRG S.A. lub OSRG stosownie do rejonu, w którym prowadzona jest akcja ratownicza
  • pogotowie pomiarowe może być zmobilizowane do akcji ratowniczej innej niż przeciwpożarowa lub do prac profilaktycznych przez kierownika jednostki ratownictwa – Prezesa Zarządu lub osobę pełniącą dyżur kierownictwa CSRG S.A.

 

Wyposażenie pogotowia pomiarowego:

1. Wóz bojowy pogotowia pomiarowego

2. Zestaw mikrochromatografu przystosowany do pracy na dole kopalni

3. Zestaw urządzeń do zdalnego pobierania prób do analizy chemicznej powietrza i gazów pożarowych ( pompy akumulatorowe )

4. Przenośny zestaw komputerowy do oceny zagrożenia wybuchem mieszanin gazowych

5. Zestaw urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury gazów pożarowych w wyrobiskach górniczych

6. Indywidualne przyrządy pomiarowe do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego oraz zawartości CH4, CO2 , CO i O2.

7. Przyrząd do pomiaru ciśnienia bezwzględnego powietrza na dole kopalni oraz do pomiaru różnicy ciśnień

8. Linia chromatograficzna służąca do pobierania prób powietrza kopalnianego celem analizy mieszaniny gazowej w wyrobiskach górniczych.

9. Urządzenia ( transformatory ) służące do zasilania stanowiska pomiarowego w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych.

10. Autonomiczne urządzenia zasilania rezerwowego ( zasilacze akumulatorowe ).