CSRG / Oferta / Usługi związane z ratownictwem

Usługi związane z ratownictwem

Prowadzenie akcji ratowniczych:

 • opracowanie zasad prowadzenia różnego rodzaju akcji ratowniczych. Dotyczy to likwidacji skutków pożarów podziemnych oraz wybuch gazów i pyłu węglowego, likwidacji zwałów skał do wyrobisk, gwałtownych wyrzutów gazów i skał do wyrobisk, gwałtownego wypływu wody z górotworu oraz awarii energomechanicznych,
 • opracowanie przepisów dotyczących kierowania różnego rodzaju akcjami ratowniczymi z jednoczesnym określeniem obowiązków osób kierownictwa akcji i innych osób dozoru technicznego,
 • opracowanie zasad współpracy w czasie akcji służb ratowniczych z innymi służbami technicznymi kopalni oraz z innymi przedsiębiorstwami spoza kopalń,
 • opracowanie różnego rodzaju ekspertyz problemowych.

Wykonawstwo prac ratowniczych i profilaktycznych niezbędnych do likwidacji skutków zagrożenia:

 • bezpośrednie doradztwo techniczne w zakresie organizacji akcji ratowniczych, jak również sposobów likwidacji zagrożeń. Doradztwo może dotyczyć również problematyki działań profilaktycznych dla zapobiegania powstania katastrofalnych zdarzeń spowodowanych niekorzystnymi górniczymi warunkami naturalnymi,
 • opracowanie sposobów przyśpieszania likwidacji pól pożarowych,
 • przeprowadzenie ineryzacji atmosfery kopalnianej z zastosowaniem azotu,
 • opracowanie technologii gaszenia pożarów podziemnych metodami aktywnymi i wentylacyjnymi,
 • projektowanie i budowa kopalnianych tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej,
 • ocena skłonności węgla do samozapalenia oraz wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych,
 • opracowanie sposobów zapobiegania pożarom w zrobach,
 • prognozowanie zagrożenia metanowego oraz opracowanie technologii zwalczania tego zagrożenia z uwzględnieniem zrobów poeksploatacyjnych,
  metody pomiarów parametrów fizyko - chemicznych atmosfery kopalnianej w czasie prowadzenia akcji przeciwpożarowej, z uwzględnieniem oceny stopnia zagrożenia wybuchem gazów pożarowych,
 • opracowanie projektów wentylacji kopalń,
 • wykonanie charakterystyk wentylatorów,
 • przeprowadzanie analiz racjonalności wentylacji oraz opracowanie sposobów zwiększania bezpieczeństwa i ekonomiczności przewietrzania kopalń,
  badania toksyczności atmosfery kopalń, pomieszczeń przemysłowych i mieszkalnych, zwłaszcza wyposażonych w instalację gazową,
 • wykonywanie otworów wiertniczych,
 • wprowadzenie metody i aparatury do lokalizacji ludzi objętych zawałem skał,
 • uszczelnianie tam wentylacyjnych, obudów wyrobisk, zrobów zawałowych metodą natryskową.

Wyposażenie ratownictwa górniczego:

 • projektowanie różnego rodzaju stacji ratownictwa górniczego i innych obiektów dla służb ratowniczych,
 • opracowanie normatywów wyposażenia służb ratowniczych różnych szczebli, zarówno w zakresie sprzętu ochronnego, jak również kontrolnego,
 • opracowanie projektów wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do wykonywania prac ratowniczych w różnego rodzaju akcjach,
 • szkolenie mechaników sprzętu ratowniczego,
 • szkolenie służb ratowniczych w zakresie posługiwania się sprzętem technicznym do wykonywania prac w czasie akcji,
 • usługi w zaopatrzeniu w sprzęt ratowniczy produkcji polskiej.