http://www.csrg.bytom.pl/main/szkolenia

Szkolenia

 Informacje:

- Zgłoszenia na kurs organizowany w siedzibie CSRG z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego (podstawowy i okresowy) należy kierować na kontakt: Małgorzata Jankowska, e-mail: tel. 32 3880457.
Termin kursu zostanie ustalony po zebraniu wymaganej, minimalnej ilości uczestników.

- OSRG w Zabrzu organizuje dodatkowy kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej w dniach 24 – 28.04.2017 roku.

 

Dział ratownictwa ds. szkolenia   e-mail: szkolenia[at]csrg.bytom.pl

Kierownik mgr inż. Andrzej Plata

tel. 32 3880419   e-mail:

Kierownik kursu

Nazwa Kursu

Katarzyna Myślińska

tel. 32 3880453

e-mail:

 • Kurs dla kierowników akcji na dole,
 • Kurs dla kierowników baz ratowniczych,
 • Kurs podstawowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego,
 • Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego,
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych, członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 • Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na instruktorów specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Małgorzata Jankowska

tel. 32 3880457

e-mail:

 • Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • Kursy podstawowy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP podstawowy),
 • Kursy okresowy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP okresowy),
 • Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego -podstawowy,
 • Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego -okresowy.

Katarzyna Kajdasz-Szpotko

tel. 32 3880414

e-mail:

 • Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych,
 • Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych,
 • Seminarium dla osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczych,
 • Seminarium dla specjalistów wchodzących w skład kopalnianych drużyn ratowniczych.

Barbara Kochan

tel. 32 3880445

e-mail:

 • Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o poj.>350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle,

 • Kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej,

 • Kurs dla osób kontrolujących przyrządy pomiarowe służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej,

 • Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki pożarowej.

 • Kurs dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego,

 • Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych,

 • Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych

 • Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz ucieczkowego sprzętu oczyszczającego.

Kursy w OSRG:

OSRG Bytom: Wojciech Najman

tel. 32 3880645

e-mail:

 • Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych,
 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych,
 • Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego,
 • Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego,
 • Kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej,
 • Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego -podstawowy,
 • Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego -okresowy.

OSRG Jaworzno:    Krzysztof Piernik

tel. 32 6162286 w. 708

e-mail:

OSRG Wodzisław: Dariusz Brzózka

tel. 324554706 w. 384

e-mail:

OSRG Zabrze: Piotr Pal

tel. 32 2713506 w.803

e-mail:

 

Szkolenia organizowane przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. to kursy i seminaria, w których uczestnictwo pracowników zakładów górniczych jest obowiązkowe, wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2002r. w sprawie ratownictwa górniczego.

Druga grupa szkoleń to kursy nieobowiązkowe, w których uczestnictwo pracowników zakładów górniczych jest podyktowane chęcią podniesienia swojej wiedzy z zakresu ratownictwa górniczego, zwalczania zagrożeń górniczych, obsługi urządzeń i sprzętu stosowanego w ratownictwie, pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych wyrobisk, stosowania sprzętu do profilaktyki pożarowej i innych zagadnień związanych z górnictwem podziemnym.

Zajęcia na szkoleniach prowadzone są przede wszystkim przez specjalistów - pracowników CSRG S.A. ale również przez osoby posiadające kwalifikacje kierowników działów wentylacji kopalń i kierowników ruchu zakładów górniczych oraz wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych w określonych dziedzinach jak np. psychologia, pomoc przedmedyczna.

Szczególną uwagę w procesie szkolenia zwracamy na zajęcia praktyczne wykorzystując w tym celu nowoczesny sprzęt ratowniczy, prowadząc zajęcia w komorach ćwiczeń OSRG i pomieszczeniach CSRG - jako zajęcia interaktywne polegające na symulacji przebiegu akcji ratowniczej w ramach której każda osoba ćwicząca wykonać powinna pełen zakres, przynależnych jej zgodnie z przepisami ratowniczymi czynności. Dotyczy to w szczególności osób kierujących akcjami ratowniczymi i ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych.

Rodzaje kursów organizowanych przez CSRG S.A.

Kursy wynikające z przepisów ratowniczych

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. organizuje kursy i seminaria wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego, w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego, dla:

 1. Kierowników ruchu zakładu górniczego - kierowników akcji ratowniczych,
 2. Kierowników akcji na dole,
 3. Kierowników baz ratowniczych,
 4. Kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego - kurs podstawowy
 5. Kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego - kurs okresowy,
 6. Dyspozytorów ruchu zakładu górniczego,
 7. Kandydatów na ratowników górniczych – kurs podstawowy,
 8. Ratowników górniczych – kurs okresowy,
 9. Kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego – kurs podstawowy,
 10. Mechaników sprzętu ratowniczego – kurs okresowy,
 11. Osób kierownictwa i dozoru ruchu niewchodzących w skład drużyny ratowniczej – kurs okresowy,
 12. Zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,
 13. Ratowników górniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 14. Osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczych,
 15. Specjalistów członków kopalnianych drużyn ratowniczych.

Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych

Ponadto organizuje specjalistyczne szkolenia nieobowiązkowe dla ratowników górniczych i mechaników sprzętu ratowniczego na następujących kierunkach:

 1. Ratownik górniczy - kurs podstawowy dla kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 2. Ratownik górniczy - kandydatów na zastępowych specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 3. Mechanik sprzętu ratowniczego – kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu stosowanego do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 4. Ratowników górniczych, kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu,
 5. Kierowników, mechaników i ratowników górniczych na kursach okresowych dla członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych

Organizuje również szkolenia podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych dla:

 1. Laborantów kopalnianych laboratoriów z zakresu nowoczesnych metod analizy gazów,
 2. Kierowników kopalnianych laboratoriów,
 3. Osób obsługujących chromatograf gazowy,
 4. Osób dozoru ruchu kopalnianych oddziałów przeciwpożarowych,
 5. Osób wykonujących pomiary parametrów fizyko – chemicznych powietrza kopalnianego,
 6. Osób kontrolujących przyrządy do pomiarów parametrów fizyko – chemicznych powietrza kopalnianego,
 7. Osób wykonujących konserwację sprzętu przeciwpożarowego,
 8. Osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle – zgodnie z programem zatwierdzonym przez UDT,
 9. Osób obsługujących specjalistyczny sprzęt do wykonywania profilaktyki pożarowej,
 10. Osób z zakresu obsługi lamp górniczych będących na wyposażeniu zakładów górniczych,
 11. Osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli sprzętu oczyszczającego ucieczkowego i aparatów regeneracyjnych ucieczkowych typu: SR-60, SR-60T, SR-K30, SR-30, SR-30/60, KA-60, OXY 50S, SSS-1PV, EBA 6.5, EEBD M-20.2, OXY 6000 oraz pochłaniaczy typu POG-8M,
 12. Uprawnionych pracowników kopalń w celu uzyskania uprawnień do szkolenia osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego,
 13. Osób z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.