CSRG / Szkolenia / Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Regulamin wewnętrzny CSRG S.A. z dnia .................

Rozdział 1.
Definicje

 

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Szkoleniowych (dalej: "Ogólne Warunki") występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (zwana dalej CSRG), z siedzibą w Bytomiu, ul. Chorzowska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000223325, NIP 626-000-38-20, Kapitał zakładowy 16.000.000 zł. w całości wpłacony.

Zamawiający - osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.

Uczestnik - uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie - organizowane lub współorganizowane przez Organizatora: szkolenie, kurs, warsztaty, seminarium lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

 

Rozdział 2.
Zgłoszenie

 

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie w formie e-maila, faksu lub pocztą Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram Szkoleń podany jest na stronie internetowej Organizatora tj. www.csrg.bytom.pl w zakładce „SZKOLENIA”.
 3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 4. Zgłoszenie na Szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami) dla celów szkoleniowych przez CSRG .
   

Rozdział 3.
Uczestnictwo i płatność za szkolenie

 

 1. Po zebraniu przez Organizatora wymaganej, minimalnej ilości uczestników (w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia), Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila, faksu lub poczty), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę Szkolenia wraz z informacją dotyczącą: terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Opłatę za Szkolenie należy wpłacić na konto CSRG: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom Nr 33 1560 1049 0000 9030 0004 9333 (w opisie przelewu należy podać: nazwę i termin Szkolenia oraz nazwiska Uczestników).
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Szkolenia lub do przedłożenia Organizatorowi potwierdzenia wpłaty w dniu rozpoczęcia Szkolenia.
  Faktura VAT zostanie wystawiona Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
   

Rozdział 4.
Rezygnacja

 

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faksu albo na adres e-mailowy Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 2. Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż 7 dni przed terminem Szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 3. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów.
 4. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, faks, e-mail).
   

Rozdział 5.
Informacje dodatkowe

 

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowane materiały szkoleniowe w formie przewidzianej dla danego typu Szkolenia.
 2. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 3. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Szkolenia tel. 32 3880419, fax. 32 3880444, e-mail: szkolenia[at]csrg.bytom.pl
   

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384§1 Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 01.01.2015 r.
 4. CSRG jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszych warunków w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.