CSRG / Oferta / Laboratoria / Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne

Nadrzędnym celem Laboratorium Chemicznego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Kierownikiem laboratorium jest mgr inż. Marcin Ziętek. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności laboratorium. W szczególności odpowiada on za merytoryczną treść świadectw wzorcowania i sprawozdań z badań, jest on uprawniony do ich podpisywania. W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kierownik laboratorium ma zapewniony dostęp do kierownictwa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w tym do Prezesa Zarządu.

W Laboratorium Chemicznym funkcjonują dwie akredytacje: AP028 - materiały odniesienia gazowe (4.04). W ramach tej akredytacji jest prowadzone wzorcowanie gazowych mieszanin wzorcowych zawierających wodór, tlen, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, etylen i etan.

Druga akredytacja AB1584 - Badania chemiczne próbek powietrza, powietrza kopalnianego, gazu kopalnianego, mieszaniny gazów technicznych, funkcjonuje w wyodrębnionym Laboratorium Zespole Badawczym. W ramach tej akredytacji są prowadzone badania wymienionych obiektów pod kątem zawartości acetylenu, wodoru, tlenu, metanu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, etylenu, etanu i azotu.

Zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym laboratorium chemiczne podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Ratownictwa ds. aparatury i sprzętu ratowniczego.

Zwierzchnikiem tego działu jest Dyrektor Techniczny. Ten podlega z kolei Wiceprezesowi ds. Technicznych.